Man vid en bil står och tittar ut över en vacker horisont

Färdplan 2030

Färdplanen sätter riktningen för vårt arbete fram till 2030. Vår långsiktiga vision är att Sverige leder den globala omställningen till hållbara vägtransporter.


Transportsystemet står inför vår tids största transformation och tidsfönstret för att klara de globala hållbarhetsmålen håller snabbt på att stängas. Transportsystemet utgör en vital del av samhällets funktioner, och rörlighet för gods och personer och utgör en förutsättning för ett välfärdssamhälle. Samtidigt medför dagens transportsystem en rad utmaningar såsom emissioner, trängsel, hälsoeffekter och inte minst ineffektivitet. För att hinna skapa effekt behöver vi gå till handling nu.

FFI har ett omfattande ansvar för att accelerera arbetet och för att hitta och bidra till lösningar. För att vi ska lyckas behöver vi ställa om hela systemet tillsammans. Förutom ny teknik krävs förändringar av regelverk, infrastruktur, affärsmodeller och beteenden. För att åstadkomma detta i tid behöver vi vara flexibla så att vi löpande lär, justerar och ser över våra prioriteringar.

Syfte med färdplanen

Syftet med färdplanen är att sätta inriktningen för de olika delprogrammen och utgöra ett viktigt instrument för styrning, uppföljning och utvärdering. Färdplanen innefattar samtliga delprogram och dess prioriteringar kommer att utvärderas och uppdateras löpande för att dynamiskt spegla aktuella samhällsutmaningar och möjliggöra en accelererad omställning av transportsektorn.

Mission

FFI driver vägtransportinnovationer för ett hållbart samhälle.

Vision

Sverige leder den globala omställningen till hållbara vägtransporter.

Mål

År 2021 beslutade FFI om nya effektmål som ska vägleda resan mot år 2030.

  1. FFI har demonstrerat lösningar som gör samhällets vägtransporter fossilfria,
    säkra, jämlika och effektiva.
  2. FFI har utvecklat hållbara lösningar som har implementerats och accepterats av
    användare och samhälle.
  3. FFI har, genom innovation, partnerskap och samverkan, bidragit till att utveckla
    kompetens, infrastruktur, policy, regelverk och affärsmodeller inom vägtransportsystemet.

Delprogram

För att nå effektmålen har FFI i nuläget identifierat fyra tematiska delprogram. För att driva och finansiera stora komplexa projekt som involverar många parter och som går över flera tematiska områden, finns också ett femte delprogram, FFI Accelerera.

FFI Accelerera med fokus på accelererad omställning genom systemdemonstration, uppskalning samt behovsdrivna projekt där samtliga systemdimensioner adresseras.

FFI Cirkularitet med fokus på klimat- och miljöpåverkan ur ett livscykelperspektiv och stärka hållbarheten genom hela värdekedjan kopplat till utveckling, tillverkning och avveckling av fordon.

FFI Nollutsläpp med fokus på fordonssektorns påverkan på klimat och miljö genom att utveckla och integrera fossilfria och elektrifierade fordon med dess infrastruktur och användare.

FFI Trafiksäker automatisering med fokus att öka trafiksäkerheten och göra transporter mer hållbara genom säkra uppkopplade automatiserade1 fordon förberedda för samnyttjande.

FFI Transport- och mobilitetstjänster med fokus på att utveckla tjänster, transportlösningar och systemintegrationer i syfte att skapa förutsättningar för ett mer resurseffektivt och hållbart transportsystem.


Läs hela vår färdplan

Färdplan, engelsk version (pdf, 369 kb)