Frågor och svar

Här har vi samlat de vanligaste frågorna vi får om att ansöka och rapportera. Hör gärna av dig om det är någon information du saknar.

Vad betyder det att hela delprogrammet ska ha minst 50 % industrifinansiering? Kan jag få en högre stödandel i mitt projekt?

Vinnova avser att bevilja bidrag om maximalt 50 % för hela delprogrammet. Maximalt 50% är den generella regeln, men i vissa projekt kan det vara aktuellt med en högre eller lägre bidragsandel. Varje enskilt projekt ska ha minst 25 % näringslivsfinansiering. Alla kostnader i budgeten måste uppfylla Vinnovas krav på stödberättigande kostnader. Vinnova finansierar inte företag som befinner sig i ekonomiska svårigheter.

Vem bedömer ansökningarna?

De ansökningar som uppfyller de formella kraven bedöms av oberoende experter utifrån angivna bedömningskriterier. Bedömarna ger ett sammanvägt omdöme och rekommendation om avslag eller bifall som sedan behandlas av programrådet i respektive delprogram inom FFI. Programrådet bedömer ansökans relevans utifrån ett strategiskt perspektiv i förhållande till aktuell färdplan och lämnar en rekommendation till ansvarig myndighet.

Programrådets rekommendation grundas på innehållet i ansökan, ett skriftligt omdöme från bedömarna och eventuella kompletteringar samt kommentarer från FFI:s kansli. Vid oenighet tas frågan vidare till FFI:s styrelse för bedömning. Beslut att bevilja eller avslå projektansökan fattas av Vinnova. Trafikverkets besluts verkställs av Vinnova.

Kan lönekostnader räknas som in-kind?

Ja. Så länge dessa är faktiska och reviderbara.

Hur mycket forskning behöver ingå i mitt projekt och vad är skillnaden mot utveckling?

FFI är ett samarbete mellan staten och fordonsindustrin om att gemensamt finansiera forsknings-, innovations- och utvecklingsaktiviteter. Projektaktiviteter som är godkända inom FFI ska täckas av någon av de stödgrunder som är aktuella för respektive utlysningstext.

Anvisning till stödberättigande kostnader (pdf, 441 kB)

Stödnivåer, definitioner, med mera för bidrag (pdf, 514 kB)

Vad händer om jag ansöker i fel delprogram inom FFI?

Om er ansökan uppenbarligen bör vara i ett annat delprogram och det blir tydligt efter att utlysningen stängt finns möjlighet för FFI kansliet att justera detta. Denna justering bör dock undvikas och vid osäkerhet är ni välkomna att kontakta berörd programledare innan ni lämnar in en ansökan.

Räknas kommunala bolag som företag?

Ja, kommunala bolag räknas som näringsliv. En aktör anses bedriva ekonomisk verksamhet om aktören bedriver en verksamhet som går ut på att erbjuda varor eller tjänster på en marknad. Aktörer som bedriver ekonomisk verksamhet betraktas som företag, vilket aktualiserar statsstödsregler.

Räknas regioner och landsting som företag?

Nej, regioner och landsting är inte företag. Bidrag till parter som inte bedriver ekonomisk verksamhet, exempelvis forskningsorganisationer, akademi och aktörer inom offentlig sektor, beviljas bidrag med stöd av förordning (2009:1101) med instruktion för Verket för innovationssystem. Sådana aktörer kan beviljas bidrag med upp till 100 % av de stödberättigande kostnaderna.

Räknas cykel som ett fordon inom FFI?

Ja

Krävs medfinansiering även för förstudier?

Ja

Vad är stödberättigande kostnader?

För att en kostnad ska vara stödberättigande ska den vara faktisk, reviderbar och uppstå inom projekttiden. Redovisning av projektkostnaderna ska vara särskiljbar från företagets övriga transaktioner. Detta gäller även för eventuella parter som inte är bidragsmottagare.

Anvisning till stödberättigande kostnader (pdf, 441 kB)

Minskar sannolikheten att få projektet beviljat om man enbart är två parter i projektet?

Nej, det är inget negativt i sig att vara enbart två parter. Däremot skulle det eventuellt kunna bedömas att något perspektiv saknas i konsortiet, beroende på vad projektet handlar om.

Finns en rekommenderad övre gräns för hur mycket medel ett projekt kan söka?

Nej, inte direkt. Hur stort bidrag som en projektpart kan beviljas beror bland annat på organisationens storlek. Dokumentet för statligt stöd förtydligar vad som gäller för olika stora organisationer som bedriver ekonomisk verksamhet. Varje projektpart ansvarar själv för att mottaget bidrag inte överstiger den stödnivå som är tillåten enligt reglerna för statligt stöd. Observera att den högsta bidragsandelen per projekt inte är samma sak som den maximala tillåtna stödnivån per projektpart.

Stödnivåer, definitioner, med mera för bidrag (pdf, 514 kB)

Vad innebär det att “projektet inte är påbörjat innan ansökan lämnas in”? Forsknings-/utvecklings-/innovationsarbetet pågår ju kontinuerligt.

Ett arbete kan ha påbörjats innan ansökan lämnas in men inga kostnader för projektet som arbetats upp innan projektbeslut kommer att beviljas, det vill säga kostnader innan projektbeslut kommer inte finansieras av FFI.

Innefattar utlysningen arbetsmaskiner eller är det endast fordon på allmän väg?

FFI riktas till vägtransporter. Fordon på allmän väg innefattas i utlysningen vilket innebär att även arbetsmaskiner på väg kan inkluderas.

Vad räknas som en projektpart, kan det exempelvis vara moderbolag eller underleverantör?

I princip räknas en annan organisation än din egen (annat organisationsnummer) som en annan projektpart. Parten behöver ha kostnader i projektet. I bedömningen av ansökan tas hänsyn till projektets aktörkonstellation och dess relevans för projektets helhet.

Vad betyder det att utlysningen ”inkluderar implementering”?

I samtliga delprogram bedöms projekten på potential, genomförande och aktörer vilket har betydelse för hur väl projektet kan implementeras.

Bedöms demoprojekt för omfattande och dyra?

Demonstrationsprojekt i olika omfattning är möjliga att finansiera via samtliga delprogram. I delprogrammet Accelerera välkomnas mer omfattande och storskaliga demonstrationer där lösningarna demonstreras i verklig miljö för att verifiera systemeffekterna.

Vad kan ändras mellan utlysningar, exempelvis fokusområden, uppdrag och bedömningskriterier?

FFI har en färdplan som anger den strategiska och mer långsiktiga inriktningen men varje enskild utlysning är fristående. Det är därför viktigt att alltid läsa den specifika utlysningstexten samt alla bilagor. Vid frågor bör man kontakta ansvarig programledare.

Har ansökningar skrivna på engelska en nackdel i bedömningen?

Nej, men välj svenska om båda alternativen är möjliga.

Är det skillnad i om projektpart kommer från Norden vs övriga världen?

Utländska aktörer kan vara relevanta och eventuellt nödvändiga att ha med som projektparter i projektet. Om dessa aktörer inte har filial eller driftställe i Sverige kan de inte erhålla stöd från Vinnova.

Ingår kombitrafik i FFI?

FFI riktas mot vägtransporter men även lösningar som ingår i gränssnittet mellan olika trafikslag, intermodala transporter och kombitrafik kan få FFI-finansiering.

Kan en projektpart få hjälp av FFI att matchas ihop med annan projektpart?

FFI-kansliet anordnar konferenser, möten och workshops i syfte att stötta nya samarbeten. Information finns både på FFI:s webbplats och FFI:s Linkedin-sida.

Kan man som sökande få en “screening” av sin ansökan innan man skickar in för att se om projektet matchar kriterierna?

Nej. Samtliga formella krav på ansökan finns i utlysningstexten och det är viktigt att sökande ser till att dessa är uppfyllda. Projektets matchning mot bedömningskriterierna görs av en bedömargrupp först efter utlysningens stängning och det går därför inte att få en screening innan ansökan skickas in.

Måste man ha med en OEM, såsom Volvo eller Scania i sitt projekt?

Nej

Mitt företag är inte med i FKG, kan jag ändå söka?

Ja